1. Regulamin sklepu internetowego sklep-rolety.pl znajdujący się pod ww domeną 

  Właściciel sklepu:

  ROLLAND Lucyna Kozieł

  ul. Kolejowa 3
  64-980 Trzcianka
  NIP: 7631782234

 • Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

  ROLLAND Lucyna Kozieł

  ul. Kolejowa 3
  64-980 Trzcianka
  NIP: 7631782234

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu sklep-rolety.pl
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z naszego sklepu online sklep-rolety.pl
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www sklep-rolety.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu online
 8. Zamówienie – oświadczenie woli użytkoniwka składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklep-rolety.pl/kontakt umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem witryny sklep-rolety.pl
 • Kontak:
 • info@sklep-rolety.pl
 • 694288543
 • Formularz na stronie https://sklep-rolety.pl/contact-us/
 • Wymagania techniczne

Do korzystania ze platformy internetowej , w tym przeglądania  Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką 
 2. włączona obsługa plików cookies
 3. Adres E-mail
 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Przeglądanie produktów  Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 3. Ceny są podane w polskich złotych lub euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła 
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pod a e-mail: info@sklep-rolety.pl
 • Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:                         – Przesyłka kurierska                                                                                                                            –
 2.  W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest przelewy24.pl
 •  9 Wykonanie umowy sprzedaży w naszym sklepie
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Czas realizacji zamówienia w sklepie wynosi od 1 do 7 dni roboczych
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia
 5. Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 6. .Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawc
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
 8. Koszty dostawy w krajach Unii Europejskiej, oraz krajach z poza Unii są ustalane indywidualnie.
 9. Odbiór osobisty jest możliwy jedynie przez ustalenie z właścicielem 
 • 10 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy lub przesłana na adres e-mai;
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez właściciela. 
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 • 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w  Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Dane  Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu ONLINE  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w witrynie sklep-rolety.pl ze sposobu płatności elektronicznych PRZELEWY24 lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie sklep-rolety.pl 
 6. Nasz klient ma prawo wglądu do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)

    7   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane w naszym sklepie  zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku pytań dotyczących regulaminu zapraszamy do kontaktu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem usługowym lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to :

 1. Przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz, która uległa zepsuciu.
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 4. Cena za produkt zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli.
 5. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku przenośnym(pendrive, dysk)
 7. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w naszym sklepie produktu na zamówienie 
Shopping Cart